รับรางวัล ยอดเยี่ยม ประเภทครูรักการอ่าน ปี๒๕๖๓ การประกวดการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ Best Practices ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
ได้รับจาก : สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 19 กันยายน 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :