เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
ได้รับจาก : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 16 สิงหาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :