ครูดีศรี สพม.
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : สหวิทยาเขตเวียงป้อ
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 26 มกราคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :