ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : นานมีบุ๊ค
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 31 มีนาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :