รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : รร.นาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :