ได้ผ่านการพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2
ชื่อ - สกุล : นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน
ได้รับจาก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 12 กันยายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :