เป็นครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม "วัฒนธรรมเป็นศรี ของดีนาน้อย" (พิธีกร)
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
ได้รับจาก : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :