เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเพื่อนที่ปรึกษา YC
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
ได้รับจาก : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 2 กรกฎาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :