The CEFR level : B1
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
ได้รับจาก : TRACK Test
ระดับ : นานาชาติ
ได้รับเมื่อ : 22 เมษายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :