ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “Marching Street Parade Division 1” การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย Thailand World Music Championships 2021
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
ระดับ : นานาชาติ
ได้รับเมื่อ : 19 มิถุนายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :