วิทยากรการนำเสนอผลงานด้วย e-poster เนื่องในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) ในรูปแบบออนไลน์
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 24 เมษายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :