รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :