รางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 SA INTERNATIONAL GRAND ROBOTIC 2022 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2565
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
ได้รับจาก : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : นานาชาติ
ได้รับเมื่อ : 3 ธันวาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :