รางวัลขวัญใจโอลิมปิกเดย์
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : การกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :