เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ2563
ชื่อ - สกุล : น.ส.อริศรา สะสม
ได้รับจาก : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :