รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับ ม.1-3
ชื่อ - สกุล : นางวิจิตรา กาแก้ว
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :