ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อ - สกุล : น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :