ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประเภทสร้างทฤษฏี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :