ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ ม.ต้น การแช่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 6 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :