ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :