ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประเภทสร้างทฤษฏีหหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :