รองชนะเลิศอันดับ๑ เหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : นางสุจิตรา ยศอาจ
ได้รับจาก : สพม. น่านเขต ๑
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :