แข่งขัน A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเหรียญทอง
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
ได้รับจาก : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 6 กันยายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :