การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลระดับเหรียญเงิน
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยราชภันครสวรรค์
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :