ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงานในงานประชุมวิชาการเคมีนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงงานเคมีย่อส่วน)
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยและห้องเรียนเคมีดาวร่วมกับ SCG และองค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ระดับ : นานาชาติ
ได้รับเมื่อ : 20 มีนาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :