ได้รับคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ งานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 26 สิงหาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :