รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อ - สกุล : นายเอกรินทร์ สงคราม
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :