ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดสื่อสารเชิงสะตีม(STEAM TALK) ระดับ ม.ต้น
ชื่อ - สกุล : นายเอกรินทร์ สงคราม
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 23 กันยายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :