ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลองและสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.ต้น
ชื่อ - สกุล : นายเอกรินทร์ สงคราม
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 6 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :