รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ชื่อ - สกุล : นายเอกรินทร์ สงคราม
ได้รับจาก : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 20 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :