รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นด้าน BCG ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : นายเอกรินทร์ สงคราม
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 20 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :