รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง ถังดักไขมันโดยใช้แกนข้าวโพดและขุยมะพร้าว (รางวัลโมเดล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ. น่าน)
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน ร่วมกับสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ. น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :