รางวัลเหรียญทอง ที่ปรึกษาโครงงาน การแข่งขันการประกวดโครงงานสะตีมศึกษา(Student STEAM project Contest)-แบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบ Website เรื่อง Magnetic Stirrer ที่ควบคุมด้วย Smartphone
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 23 ตุลาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :