รางวัลเหรียญเงิน ครูที่ปรึกษา การแข่งขันการประกวดกิจกรรม STEM talk ระดับ ม.ปลาย หัวข้อ ทักษะการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับชีวิตวิถีถัดไป
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 23 ตุลาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :