ครูที่ปรึกษาประจำทีมรางวัลชมเชย อันดับ2 ระดับมัธยมศึกษา โครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ โทษของกัญชาและยาเสพติด
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : ชมรมดีีดิจิทัล
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 24 ตุลาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :