รองชนะเลิศอันดับ 1 เรียงความ วันสวนภูมิรักษ์น่าน
ชื่อ - สกุล : นางจารี ใจสุขสันต์
ได้รับจาก : โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 2 ธันวาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :