ครูผุ้ฝึกสอนนักเรียนน ชนะเลฺิศ เหรียญทองอันดับ6 การแข่งขันเขียนเรียงร้อยถ้อยความ
ชื่อ - สกุล : นางจารี ใจสุขสันต์
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :