ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : นางจารี ใจสุขสันต์
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :