ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมรอบสุดท้ายในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST Awards 2022 ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย เพื่อคัดไปนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการด้านเคมีนานาชาติ
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยและห้องเรียนเคมีดาวร่วมกับ SCG และองค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :