ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1 - ม.3มัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปุณยนุช ลักษณะ
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :