เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563 (นางสาวบุญญาพร เกรียงไกรสรณ์)
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
ได้รับจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :