รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - ราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2566
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 31 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :