รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (MEP Open House)
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 18 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :