รางวัลระดับเหรียญทองแดง การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 19 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :