รองชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAN CHAMPIONSHIP
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 26 มิถุนายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :