ชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 2 อำเภอปัว
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : สสอ.ปัว
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 7 มิถุนายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :