ครูผู้มีส่วนร่วมและสนับสนุนทีมธุรกิจ "โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์"
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
ได้รับจาก : มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 11 มิถุนายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :