รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 31 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :