ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : นางนัททิดา ระลึก
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :