เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.ปลาย
ชื่อ - สกุล : นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 18 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :